Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program má název S KAMARÁDEM DO POHÁDKY.

Cílem našeho vzdělávání je využívat přirozené touhy dítěte po poznání a přitom mu předávat takové hodnoty a postoje, které budou formovat jeho osobnost. Zaměříme se především na výchovu dítěte k odpovědnosti za své chování a jednání, přitom se však budeme snažit vytvářet takové prostředí, kde dítě bude prožívat šťastné a bezstarostné dětství.

Jméno naší mateřské školy KAMARÁD právě vede k tomu, že se každodenně a při všech činnostech budeme zaměřovat na formování takových charakterových vlastností dítěte, jako je smysl pro kamarádství, soucítění, vzájemná spolupráce mezi dětmi, bezbariérová komunikace, ale i vztahy a postoje dětí k různým problémům života, uvědomění si účasti vlastní osoby na možnosti jejich řešení, respektování domluvených pravidel, protože i naše společnost stojí na určitých obecně uznávaných pravidlech.

Dílčí cíle a záměry programu


Zajistit v prostoru MŠ dětem pocit bezpečí, individuální svobody a pohody.
Výchova ke zdravému životnímu stylu.
Realizace vzdělávacího programu v úzké vazbě s rodiči při respektování jejich možností a potřeb ve prospěch dítěte.
Profesionálním přístupem pedagogických pracovnic získávat prestiž MŠ u rodičů i na veřejnosti.
Individuální práce s dětmi s odloženou školní docházkou, s dětmi z málo podnětného prostředí a s dětmi zvláště nadanými.

Zaměření školy je všeobecné, snažíme se opřít o program „Zdravá mateřská škola“. Z dítěte se má stát člověk, který se bude chovat ke zdraví svému i druhých jako k nenahraditelné hodnotě a předpokladu pro plnohodnotný a smysluplný život.

Organizace vzdělávání

Vzdělávání dětí je u nás založeno na práci s vhodnými, dětem blízkými a jim srozumitelnými tématickými celky, na integrovaném vzdělání hrou a činnostmi dětí. Dostatečně využíváme běžných životních situací a nahodile vzniklých okolností. Používáme metody a formy, které odpovídají potřebám i možnostem konkrétní skupiny dětí. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná, je dětem nabízená a je v ní zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založena na aktivní účasti dětí omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkové a interaktivní učení.

Zároveň mají děti dostatek času i prostoru pro spontánní hru, relaxační a odpočinkové činnosti.

Vzdělávací obsah

a) Charakteristika

Obsah vzdělávání je rozpracován a konkretizován do deseti bloků s dalšími podtématy, které jsou vzájemně provázány. ŠVP je otevřeným dokumentem, který je možno dle nových poznatků a zkušeností doplňovat popř. pozměňovat. V tématech se částečně odráží přirozený cyklus ročních období.

b) Tematické bloky

1. ZA PALEČKEM DO ŠKOLKY

Po prázdninách ve školce
Mojí noví kamarádi
Co děláme celý den
Každý jsme jiný

CHARAKTERISTIKA BLOKU

Integrovaný blok je určen pro adaptační období a je zaměřen na seznámení se s pravidly, na seznámení se s dětskými kamarády, učitelkami, zaměstnanci MŠ a začlenění nových dětí do kolektivu. Dále se v něm soustřeďujeme na práci na zahradě, na polích , změny v přírodě, poznávání barev , ovoce a zeleniny.

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1.Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým ,pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.
2.Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat.

2. DĚDEK ŘEPU ZASADIL, BUDULÍNEK NÁŠ KAMARÁD

Magický svět smyslů
Kde najdeme vitamíny
Voláme podzim

CHARAKTERISTIKA BLOKU

Integrovaný blok je zaměřen na období podzimu, všemi smysly vnímání změn v přírodě, posilování přirozených poznávacích citů a osvojování si nových poznatků z oblastí živé a neživé přírody.

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1.Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

2.Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.

3. O TŘECH MEDVĚDECH

Chodí medvěd po lese
Co dokáže podzim
Podzim v naší vesnici
Medvědi v teplém domově

CHARAKTERISTIKA BLOKU

Všímání si změn v přírodě a charakteristické rysy podzimního počasí ,zaměření na gramatickou správnost tvarů podstatných jmen, rozlišování poezie a prózy, dramatizace pohádkových postav, skládání z papíru, spojování časové představy s činnostmi, znalost dopravních značek . Malování a tvoření dle fantazie a představ.

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1.Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého.
2.Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.

4. VÁNOCE V PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Adventní čas
Jeníček a Mařenka o Vánocích ve školce
Vánoce, Vánoce přicházejí

CHARAKTERISTIKA BLOKU

V tomto bloku se zaměříme na historii Vánoc, vánoční tradice a zvyky, přípravu oslavy Vánoc v MŠ, děti současně získají poznatky o zimní přírodě, zimním počasí, okolním prostředí, časových pojmech.

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1.Klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, dějům a jevům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
2.Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých.

5. O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Leden vládne zimě
Volá vločku vločka
Stopy ve sněhu
Zimní radovánky

CHARAKTERISTIKA BLOKU

Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu ,změny počasí. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že je pohyb pro nás důležitý a je pro nás zdravý. Seznámíme se se zvířátky v zimě, jak přežívají zimu. Společně se školáky se budeme připravovat a těšit na zápis do 1.třídy.

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1.Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
2.Problémy řeší na základě bezprostředních zkušeností, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty.

6. O PEJSKOVI A KOČIČCE

Pejsek a kočička v cirkuse
Za kamarády na karneval
S pejskem a kočičkou do říše opaků (2 týdny)

CHARAKTERISTIKA BLOKU

Budeme se seznamovat s účinky sněhu a mrazu, označovat přírodní jevy, učit se porozumět vtipu a slovní hře v poezii, prohlubovat znalosti o lidském těle, rozhodovat o pravdivosti a nepravdivosti tvrzení . Seznámíme se s bajkami. V masopustním týdnu se seznámíme s tradicemi a zvyky.

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1.Pokud se dítěti dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.
2.V běžných situacích komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícně iniciativní a aktivní je výhodou.
3.Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat.

7. O KŮZLÁTKÁCH

Kůzlátka v domečku počasí
Kůzlátka vítají jaro
Kůzlátka na zahrádce

CHARAKTERISTIKA BLOKU

Zaměříme se na změny v přírodě spojené s příchodem jara, pozorování prvních jarních kytiček, znalost jejich jmen, pozorování okolí MŠ, louky, hřiště, zahrádek. Budeme se seznamovat s hrdiny pohádek, s pohádkami, které nekončí šťastně.
Zaměříme se na mláďátka domácích zvířátek, pozorování příletu vlaštovek a ostatních ptáčků z teplých krajin. Zopakujeme si znalost barev i jejich odstínů.

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1.Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
2. Ovládá řeč, hovoří vhodně zformulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.

8. KRTEK A MYŠKA V LÉTĚ

Krtek a planeta Země
Krtek a myškou u vody
Zvířátka v přírodě
Prázdniny přicházejí

CHARAKTERISTIKA BLOKU

V červnu se soustředíme na sportovní hry a soutěže, oslavíme svátek dětí, budeme se těšit na prázdniny. Budeme pracovat s knihami, připravíme se na konec školního roku, nacvičíme program na slavnostní rozloučení se školkou a na školní radovánky. Budeme cvičit vytrvalost a sebeovládání, seznámíme se s možným nebezpečím, které na nás může číhat u vody, na silnici, v přírodě ale i doma.

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1. Rozlišuje řešení, která jsou funkční a řešení ,která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit.
2. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu.
3. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky.
4. Samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
5. Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.

9. JAK ŠLO VEJCE NA VANDR, O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

Zvířátka poznávají kouzla jara
Se zvířátky na zahrádku plnou barev
Veselé a barevné Velikonoce s kohoutkem a slepičkou
Zvířátka na výletě, pozor červená
Oslavíme svátek matek

CHARAKTERISTIKA BLOKU

V aprílovém měsíci se zaměříme na humor a lidová rčení. Budeme se věnovat experimentování, konstruování, vyrábění z netradičních materiálů. Budeme prožívat Velikonoce v MŠ ale i v rodinách dětí

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1.Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů ,je schopno dobrat se k výsledkům.
2.Zpřesňuje si početní představy,užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.
3.Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.
4.Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí druhého dítěte ,ponižování a ubližování.

10. O ČERVENÉ KARKULCE

Karkulka přeje mamince
S Karkulkou k nám domů
Karkulka u babičky na zahrádce
S Karkulkou za kamarády

CHARAKTERISTIKA BLOKU

V měsíci plném kvítí si budeme povídat o maminkách , o rodině, budeme vítat nově narozená mláďátka hmyzu a broučků,budeme poznávat jednotlivá řemesla. Téměř všechen volný čas budeme trávit v přírodě a venku na školní zahradě.

ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE

1.Odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
2.Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svojí aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.
3.Při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.
4.Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.