Organizace dne

Časové uspořádání dne je uvolněné, vychází z potřeb a zájmu dětí, z rovnoprávných vztahů mezi dětmi a dospělými. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Do programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Při plánování činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Jsou vytvořeny koutky, kde se potřební jednotlivci mohou uchýlit. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený.

 

6.30 – mateřská škola se otevírá a děti se scházejí v určené třídě, kde si v koutcích hrají

8.00 – děti odcházejí se svou učitelkou do tříd a zde si volně hrají nebo se zapojují do řízených individuálních nebo skupinových činností
podle třídních programů (hry, cvičení, ranní kruh). Starší děti se mohou 2x týdně seznamovat se základy práce na počítači.

 

9.00 – podávání svačinky ve školní jídelně

9.30 – práce v centrech aktivity, pokračování v činnostech započatých během spontánních činností a jejich dokončování

10.00 – pobyt venku – délka pobytu venku se řídí podle momentální situace počasí. Tam probíhá další prožitkové učení, pohybová část buď na
zařízení školní zahrady nebo volně v přírodě, kde rovněž probíhají volné hry dětí.

11.40 – čas oběda – do jídelníčku jsou zařazována jídla racionální výživy. Velikost porce polévky si děti určují samy. Potřeba nasycení druhým chodem se řídí potřebami dítěte a přáním rodičů.

12.00 – četba pohádek, poslech hudby, vyprávění, některé děti se rozcházejí domů a ostatní jdou odpočívat na lehátka

14.15 – děti postupně vstávají tak, aby nerušily ty děti, které mají potřebu spánku větší. Občerství se svačinkou, hrají si nebo plní individuální řízené činnosti s učitelkou a postupně odcházejí domů.